03432444400 endb.co@gmail.com

بتن خود ترمیم، بتنی است که به محض ایجاد ترک در سطح خود، شروع به بازسازی و ترمیم می کند و مانع از گسترش ترک و عمیق شدن آن می شود.

بتن خود ترمیم شونده (Self-healing concrete) یک فناوری نوآورانه است که به وسیله امکان تعمیر خودکار خرابی‌های بتن می‌پردازد. این فناوری به صورت طبیعی یا با استفاده از افزودنی‌های خاص در ترکیب بتن انجام می‌شود. در زیر، توضیحاتی در مورد بتن خود ترمیم شونده آورده شده است:

 1. کپسول‌های ترمیم‌کننده (Healing Agent Capsules):

  • در بتن خود ترمیم شونده، کپسول‌های حاوی مواد ترمیم‌کننده به ترکیب بتن اضافه می‌شوند. زمانی که ترک در بتن ایجاد می‌شود و به کپسول‌ها برخورد می‌کند، آنها باز می‌شوند و مواد ترمیم‌کننده به ترک نفوذ می‌کنند.
 2. میکروب‌های ترمیم‌کننده (Self-healing Bacteria):

  • میکروب‌های خاصی که در محیط بتن فعال هستند، به ترک‌های بتن نفوذ کرده و در آنجا مواد ترمیم‌کننده تولید می‌کنند. این مواد ترمیم‌کننده می‌توانند شکل‌دهی به کریستال‌ها کلسیم کربنات کنند که ترک را پر کند.
 3. کپسول‌های مختلط (Blended Capsules):

  • در این روش، کپسول‌های حاوی مخلوطی از مواد ترمیم‌کننده و مواد افزودنی به بتن افزوده می‌شوند. این کپسول‌ها در صورت ترک، مواد ترمیم‌کننده باز می‌شوند و به ترک نفوذ می‌کنند.
 4. مواد ترمیم‌کننده میکروکپسولی (Microcapsule Healing Agents):

  • در این روش، مواد ترمیم‌کننده در داخل کپسول‌های میکروسکوپی قرار دارند. زمانی که ترک ایجاد می‌شود، این کپسول‌ها باز می‌شوند و مواد ترمیم‌کننده آزاد می‌شوند.
 5. استفاده از خواص خود ترمیم‌کننده بتن (Intrinsic Self-healing Properties):

  • برخی از بتن‌های خود ترمیم شونده از خواص طبیعی بتن به عنوان مواد ترمیم‌کننده استفاده می‌کنند. به عنوان مثال، با تراکم کردن ترک، کریستال‌های کلسیم کربنات تشکیل می‌شوند که می‌تواند ترک را پر کند.

بتن خود ترمیم شونده از مزایای مهمی مانند افزایش دوام و عمر مفید بتن، کاهش نیاز به تعمیرات پس از ساخت، و کاهش تأثیرات زیست محیطی ناشی از تعمیرات بتن استفاده می‌کند.